Yargıtay 13. CD. E. 2019/11091, K. 2019/13732 Karar Tarihi: 03.10.2019

Hırsızlık Suçunda;
değer azlığına kriterlerine göre,
suç tarihindeki brüt asgari ücretin
onda birine (1/10) kadar olan değer "az" kabul edilerek,
Cezada İndirim Yapılması Veya Ceza Verilmemesi Gerekmektedir.

YARGITAY KARARI

T.C YARGITAY
13.Ceza Dairesi
Esas: 2019/ 11091
Karar: 2019 / 13732
Karar Tarihi: 03.10.2019

KANUN YARARINA BOZMA

Nitelikli hırsızlık suçundan sanık …’nın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 142/2-h maddesi uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Alanya 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 25/09/2018 tarihli ve 2018/352 esas, 2018/514 sayılı kararına karşı, Adalet Bakanlığı’nın 04/09/2019 gün ve 94660652-105-07-11140-2019-Kyb sayılı yazısı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 09/09/2019 gün ve 2019/86022 sayılı ihbarnamesiyle Dairemize gönderildiği,

MEZKUR İHBARNAMEDE;

Dosya kapsamına göre, Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2018/14894 esas, 2019/10584 sayılı kararında ”..Suça konu şort ve gömleğin değerinin tespit edilerek, sonucuna göre suç tarihindeki brüt asgari ücretin onda birinden az olduğunun anlaşılması karşısında, sanık hakkında değer azlığı nedeniyle 5237 sayılı TCK’nın 145. maddesinin uygulanması gerekip gerekmeyeceğinin gözetilmemesi…” şeklinde belirttiği üzere, sanığın müştekinin işyerinde sehpanın üzerinde bulunan Samsung GT-S5830i marka ve modelli telefonu çaldığı somut olayda, sanık müdafiinin kanun yararına bozma dilekçesi ekinde sunmuş olduğu internet sitesi çıktılarından hırsızlanan malın değerinin 2019 yılı itibariyle 80-100 Türk lirası arasında olduğunun anlaşılması karşısında; suç tarihi itibariyle hırsızlanan malın değerinin ne olduğu tespit edilerek, sanık hakkında 5237 sayılı Kanun’un 145. maddesi uyarınca cezadan indirim yapılması veya ceza verilmekten vazgeçilmesi hususlarının tartışılmamasında isabet görülmediğinden anılan kararın bozulması gerektiğinin ihbar olunduğu anlaşılmıştır.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Mağdurun hırsızlık suçuna konu olan Samsung mini S4 marka cep telefonunun olay tarindeki ikinci el değeri tespit edilip sonucuna göre; hırsızlık konusunu oluşturan malın değerinin az olduğunun tespiti halinde sanık hakkında suçun işleniş şekli ve özellikleri itibariyle ceza vermekten vazgeçilemeyecek ise de, hırsızlık konusunu oluşturan malın değerinin az olması nedeniyle, TCK’nın 145. maddesi gereğince sanığa verilen cezadan belirlenecek oranda indirim yapılması gerektiği gözetilmeyerek yanlış ve yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması nedeniyle kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ihbar yazısı incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmüş olduğundan KABULÜ ile hırsızlık suçundan sanık … hakkında Alanya 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 25/09/2018 tarihli ve 2018/352 esas, 2018/514 sayılı kararının, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesinin 4. fıkrasının (b) bendi gereğince BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 03/10/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.