YARGITAY 9. HD., E. 2015/9398, K. 2018/5909

Yargıtay 9. HD., 2015/9398 E., 2018/5909 K.

İşveren tarafından;
genel tatil çalışma ücretinin ödenmemesi,
işçiye; HAKLI FESİH İMKANI VERİR.

YARGITAY KARARI

Esas Yıl/No           : 2015/9398

Karar Yıl/No         : 2018/5909

Karar tarihi            : 21.03.2018

YARGITAY KARARI

 MAHKEMESİ    : İŞ MAHKEMESİ

 DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, sefer primi alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

  1. A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, önce… Taşımacılık Ltd. Şti. bünyesinde, akabinde hizmet akdinin devri suretiyle davalı şirket bünyesinde iş akdini haklı nedenlerle sona erdirdiği, sefer ve ücret primi sistemi ile istihdam edildiğini, ayda ortalama 2 seferi gerçekleştirdiğini, hemen hemen tüm dini ve milli bayramlarda çalışmasına rağmen adına tahakkuk eden bayram genel tatil ücretlerinin ödenmediğini, asgari geçim indirimi ödemelerinin yapılmadığını, ücretin esasını teşkil eden sefer primi kazancının sigorta matrahına yansıtılmadığını, müvekkilinin son dönemde haklı bir gerekçe olmaksızın yurt içi şoförlüğüne alındığını, sefer primi kazancından mahrum bırakıldığını, bu nedenlerle iş akdinin devamının müvekkili açısından çekilmez hale geldiğini İş Kanunu’ nun 24. Maddesi gereğince haklı nedenlerle alacaklarının da ödenmediğini iddia ederek bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

  1. B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının yurt dışı tır şoförü olarak asgari ücret ve sefer primi alarak çalışmaya başladığını, sefer yaptığı ülke ve sefer süresine göre sefer ücretinin ödendiğini, davacının iş akdi 4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 25/2-g bendi uyarınca haklı nedenle feshedildiğinden kıdem tazminatına hak kazanamadığını, davacının ücretlerinin düzenli olarak ödendiğinin görüleceğini, davacının çalıştığı süre içerisine yıllık ücreti izinlerini kullandığını, hafta tatili iznini kullandığını, davacının yurda giriş çıkış kayıtlarından resmi ve dini bayram günlerinde çalışıp çalışmadığının görüleceğini, seferlerin dini, bayramlara göre ayarlandığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

  1. C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

  1. D) Temyiz:

Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.

  1. E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin tüm davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Tanık anlatımlarına göre iş sözleşmesinin 06.07.2012 tarihinde davacının eylemli olarak işi bıraktığı anlaşılmaktadır. Bu tarihten sonra işveren tarafından tutulan tutanakların ve devamsızlık nedeniyle feshin sonuca etkisi yoktur.

Davacı işçilik alacaklarının ödenmediğini belirterek feshettiğini iddia etmiştir. Dosya içeriğine göre davacının ulusal bayram ve genel tatil ücret alacağının ödenmediği anlaşılmaktadır. İşçinin ücretlerinin (geniş anlamda ücret olup tatil ücretleri de dahildir)kanuna ve sözleşmeye göre ödenmemesi 4857 sayılı İş Kanun’un 24/2-e maddesi gereğince işçiye haklı fesih hakkı verir. İşçinin ödenmeyen tatil ücreti nedeniyle iş sözleşmesinin feshi haklı nedene dayandığından kıdem tazminatının kabulü gerekirken hatalı değerlendirme ile işverenin haklı nedenle feshi olarak hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  1. F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 21.03.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.