Yargıtay 2.HD., E.2008/4558, K.2009/7016;

Yargıtay

2.Hukuk Dairesi

Esas No: 2008/4558

Karar No: 2009/7016

Karar Tarihi: 13.04.2009

Kadın İle Erkeğin .,

Geliri Eşit İse,

Kadın

Nafaka Talep Edemez

MAHKEMESİ :Fethiye 2.Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi

TARİHİ :26.7.2007

NUMARASI :Esas no:2006/140 Karar no:2007/319

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm kusur, nafakalar, maddi-manevi tazminat ve ziynet alacağı yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacı kadının tüm, davalı kocanın aşağıdaki bentlerin kapsamı dışındaki temyiz itirazları yersizdir.

2-Davacı kadının temizlik şirketinde çalıştığı ve düzenli gelire sahip olduğu anlaşılmaktadır. Tarafların gelirleri birbirine denktir. Koşulları oluşmadığı halde Türk Medeni Kanununun 175. maddesi gereğince yoksulluk nafakasına hükmolunması doğru değildir.

3-Boşanma davasında istenen tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakaları ile boşanmanın feri niteliğindeki maddi ve manevi tazminatlar harcı tabi olmadığı gibi bu isteklerin kabulü veya reddi halinde vekalet ücretine hükmedilemez. Bu nedenle tazminatlar ve nafaka için 540, tedbir nafakası yönünden 37.80 TL.harcın tahsiline karar verilmesi ve tazminat ve nafaka üzerinden 504+1200 TL. vekalet ücreti takdiri hatalıdır.

SONUÇ:

Hükmün 2. ve 3. bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu sair yönlerin 1.bentte gösterilen nedenlerle ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davacıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcının yatıran davalıya geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.13.04.2009 (pzt.)

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir